Grundtechniken und Kobudo-Kata's

BSD BO Teil 1 Erläuterungen

BSD BO Teil 2 Erläuterungen

BSD Sai Erläuterungen

BSD Tonfa Erläuterung

BO, SAI und Tonfa Kata des Ryukyu Kobudo Fukyukai fürs Budo-Shin-Dojo

01 Shu Shi Sho (BO)

02 Shu Shi Dai (BO)

03 Oshiro no Kon (BO)

01 Nicho-Sai

02 Sancho-Sai

03 Tsu-Ken-Shitahaku (Sai)

01 Tokujama Tonfa

02 Yaragua Sho (Tonfa)

03 Yaragua Dai (Tonfa)